Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Licytacje

Pierwsza licytacja nieruchomości w trybie uproszczonej egzekucji

w dniu 28-03-2018 o godz. 12:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy ul. Kościuszki 14 /I piętro/, 42-300 Myszków

Sąd Rejonowy w Myszkowie, Wydział Ksiag Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1M/00062434/5.

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie

Zastępca Komornika asesor Mateusz Czapliński

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 14 , Myszków, 42-300 Myszków

Sygnatura: KM 266/16, I Co 1076/16

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Zastępca asesor Mateusz Czapliński zawiadamia na podstawie art. 1013.6 kpc w zw. z art. 864 kpc i nast. że w dniu 28-03-2018r. o godz. 12:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy ul. Kościuszki 14 /I piętro/, 42-300 Myszków odbędzie się:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

W TRYBIE UPROSZCZONEJ EGZEKUCJI

 

z nieruchomości gruntowej-niezabudowanej położonej w 42-300 Myszków przy ulicy Żniwnej , składającej się z dwóch działek gruntu o nr ew. 5737/1 oraz 5730/4 o łącznej powierzchni użytkowej 4.040m2. , Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myszkowie prowadzi dla niej księgę wieczystą o numerze KW CZ1M/00062434/5 .

Działka gruntu o nr ew. 5737/1 o powierzchni 3.788m2 jest nieogrodzona, kształt regularny, zbliżony do prostokąta o średniej różnicy boków. Średnia szerokość działki wynosi ~ 45m. Teren o niewielkim nachyleniu, umożliwiający racjonalne zagospodarowanie, obecnie działka porośnięta trawą. Działka jest nieuzbrojona, ale posiada dostęp do instalacji elektrycznej i wodnej.

Działka gruntu o nr ew. 5730/4 o powierzchni 252m2. Działka ta nie sąsiaduje bezpośrednio z działką 5737/1, oddzielona jest działką 5825 stanowiącą ciek wodny. Kształt nieruchomości jest nieregularny, zbliżony do trójkąta. Działka jest nieuzbrojona, nieogrodzona. Dostep do działki odbywa się przez nieruchomości sąsiednie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 120 300,00 zł . Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 90 225,00 zł.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. kwotę 12 030,00 zł na rachunek bankowy Komornika: 79 1050 1168 1000 0005 0081 4090 z zaznaczeniem: Sygn. akt KM 266/16 najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

Zastępca Komornika Mateusz Czapliński

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

Komornik przyjmuje strony:

we wtorek od godz. 9:00 do 11:00
w piątek od godz. 9:00 do 11:00

Wpłaty można dokonywać na:

rachunek bankowy dla przelewów krajowych:

79 1050 1168 1000 0005 0081 4090

rachunek bankowy dla przelewów zagranicznych:

nr BIC(SWIFT): INGBPLPW
PL 79 1050 1168 1000 0005 0081 4090